Criteris de recuperació de cursos anteriors

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS ESO:

  1. Gener: 40% Dossier (s’ha de lliurar el dia de l’examen) + 60% Examen.
  2. Juny: 40% Dossier (s’ha de lliurar el dia de l’examen) + 60% Examen.
  • Condició indispensable: lliurar el dossier el dia de l’examen i treure una nota mínima de 3 a l’examen per fer mitjana amb la nota del dossier.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS BATXILLERAT:

Es farà una recuperació al desembre i una altra al juny, de tot el curs sencer.

Els comentaris estan tancats.