Criteris d’avaluació i recuperació
(curs actual)

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 2021/2022

ESO

A tots els nivells, l’entrega de totes les feines complementàries i avaluables: dossiers d’unitats didàctiques, informes, exposicions orals, treballs, etc….són condició necessària per treure com a mínim un Assoliment Satisfactori a les assignatures de ciències. Per tant, la seva entrega és obligatòria.

La Competència 4 i la Competència 7 es valoren a partir dels informes de pràctiques de laboratori i també a partir de preguntes dels exàmens escrits directament relacionats amb aquestes competències.

La competència personal i social es valora a partir dels dossiers, actitud, exposicions, treballs en grup, etc…

Els exàmens escrits seran competencials i les preguntes estaran relacionades amb cada una de les competències treballades al llarg de la unitat didàctica. La nota de l’examen es desglossarà en notes per cada competència treballada.

La valoració de cada una de les competències es fa d’acord a una gradació de quatre nivells: NA (no assoliment), AS (assoliment suficient), AN(assoliment notable) i AE (assoliment excel·lent). Per treure la nota final es farà una mitjana de la valoració entre les competències que s’han treballat a cada unitat didàctica i durant tot el curs, tant les competències científiques com les de l’àmbit personal i social. Aquesta mitjana ha de ser igual o superior a l’Assoliment Satisfactori.

Biologia i Geologia i Física i Química 3er ESO i 4t d’ESO

Al curs actual aquestes dues matèries s’avaluen separadament.

ALUMNES AMB PLA INDIVIDUALITZAT

1r-4t ESO: S’avaluarà de la mateixa manera que el grup ordinari però la qualificació final dependrà del seu PI personal.

BATXILLERAT

1r i 2n Batxillerat (totes les matèries excepte CMC): 90% Exàmens + 10% altres feines complementàries. Cal treure una nota mínima de 5 per comptar que un examen estigui aprovat. Es decideix que a cada examen es plantejarà un pregunta del tema anterior per tal que els alumnes no oblidin el temari al llarg del curs. S’haurà de treure una nota mínima de 3 en cada examen per fer mitjana trimestral amb la condició de recuperar els exàmens que tinguin una nota per sota de 3.

      1r Batxillerat – Ciències per al món Contemporani: 60% exàmens + 40% altres (activitats de classe, treballs, actitud, etc). S’haurà de treure una nota mínima de 3 en cada examen per fer mitjana trimestral amb la condició de recuperar els exàmens que tinguin una nota per sota de 3.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DURANT EL CURS

1r ESO – 4t ESO: recuperació de la primera i la segona avaluació amb una valoració d’un 40% Dossier de preparació de l’examen (s’ha de lliurar el dia de l’examen) + 60% Examen (del qual han de treure una nota superior a AS de la mitjana de competències). La recuperació de l’avaluació final es farà a l’avaluació extraordinària de mes de juny.

1r i 2n Batxillerat: recuperació de cada avaluació només amb un examen. El resultat de l’examen serà la nota final de l’avaluació.

Si no s’aprova la matèria durant el curs s’intentarà recuperar-la a l’avaluació extraordinària amb els següents criteris:

1r ESO – 4t ESO:

Es farà una prova extraordinària durant el curs on es farà la ponderació: 40% Dossier de la preparació de l’examen (s’ha de lliurar el dia de l’examen) + 60% Examen (del qual han de treure una nota superior a AS de la mitjana de competències).

1r Batxillerat (excepte CMC): al juny poden recuperar per avaluacions. Han de tenir totes les avaluacions aprovades per superar la matèria. Al setembre hauran de recuperar tot el curs. La nota serà la de l’examen de recuperació.

1r Batxillerat – Ciències del Món Contemporani: al juny poden recuperar per avaluacions. Han de tenir totes les avaluacions aprovades per superar la matèria. Al setembre també poden recuperar tot el curs. La nota serà la de l’examen de recuperació.

CRITERIS PER MILLORAR NOTA

En el cas de batxillerat els alumnes poden millorar la nota presentant-se a l’examen de recuperació trimestral o anual segons criteri de la matèria.

————————————————————————————————————

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS EN TEMPS DE CONFINAMENT (AVALUACIÓ TELEMÀTICA)

ESO


CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS


Els professors facilitaran un ​dossier de recuperació personalitzat per cada alumne a tots aquells alumnes que han de recuperar la matèria de ciències del curs anterior. Aquest dossier s’haurà de realitzar per l’alumne en el període que el professor estableixi. La realització correcta del dossier farà que l’alumne aprovi la matèria del curs anterior amb una qualificació de ​AS.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE LA SEGONA AVALUACIÓ DEL CURS ACTUAL


Els professors facilitaran un ​dossier de recuperació personalitzat per cada alumne ​de la 2a avaluació i l’alumne l’haurà d’entregar en el període fixat pel professor. Si el dossier està fet correctament l’alumne obtindrà una qualificació de ​AS a la 2a avaluació.

El mateix procediment es farà per recuperar la 1a avaluació.

AVALUACIÓ FINAL I RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

A l’avaluació final es farà una mitjana de la 1a i la 2a avaluació. La 3a avaluació servirà per millorar la nota de la mitjana de la 1a i la 2a avaluació.

Si aquesta mitjana té la qualificació de NA, l’alumne haurà de fer la recuperació extraordinària durant el mes de juny.

La recuperació extraordinària consistirà en la realització d’un dossier personalitzat que inclogui la part de l’assignatura suspesa. Si aquest dossier es fa correctament, l’alumne aprovarà l’assignatura amb una qualificació de ​AS​ .


BATXILLERAT


CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS

Els alumnes de 2n de batxillerat hauran de recuperar les assignatures de ciències de 1er de batxillerat realitzant una ​prova amb exercicis ​per fer a casa a una hora i data fixada per el calendari d’exàmens. La prova tindrà un temps limitat a 1:45 minuts. Aquest temps inclourà la realització de la prova (1h 30min) i la corresponent captura (15min) i enviament dels fulls que hagi omplert l’alumne. L’avaluació de la prova es farà fent la mitjana entre la nota obtinguda i un 5.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE LA SEGONA AVALUACIÓ DEL CURS ACTUAL

Els alumnes de 1r o 2n de batxillerat amb una matèria pendent de ciències a la 2a avaluació hauran de realitzar una ​prova amb exercicis ​per fer a casa a una hora i data fixada pel calendari d’exàmens de recuperació. La prova tindrà un temps limitat a 1h 45 minuts. Aquest temps inclourà la realització de la prova (1h 30min) i la corresponent captura i enviament dels fulls que hagi omplert l’alumne (15 min). L’avaluació de la prova es farà fent la mitjana entre la nota obtinguda i un 5.

En el cas de l’assignatura de Ciències del Món Contemporani es farà la realització d’un treball. Si el treball està fet correctament l’alumne aprovarà fent la mitjana entre la nota obtinguda i un 5.

AVALUACIÓ FINAL A 1R DE BATXILLERAT

L’avaluació final serà la mitjana ponderada entre les tres avaluacions (40% 1a avaluació, 40% segona avaluació, 20% tercera avaluació). Si l’alumne no aprova anirà a la recuperació extraordinària de mes de juny.

AVALUACIÓ 3A i FINAL A 2N DE BATXILLERAT


A la tercera avaluació els alumnes hauran de realitzar una ​prova amb exercicis personalitzats ​per fer a casa a una hora i data fixada pel calendari d’exàmens. La prova tindrà un temps limitat a 1h 45 min. Aquest temps inclourà la realització de la prova (1h 30 min) i la corresponent captura i enviament dels fulls que hagi omplert l’alumne (15 min).

L’avaluació final serà la mitjana ponderada entre les tres avaluacions (40% 1a avaluació, 40% segona avaluació, 20% tercera avaluació). Si l’alumne no aprova anirà a la recuperació extraordinària de mes de juny.

CRITERIS PER MILLORAR NOTA

L’alumne podrà millorar la nota final de l’assignatura presentant-se a una prova final global de la matèria feta fins al dia de la prova. La prova seran exercicis personalitzats (en el cas de ciències del món contemporani serà un altre tipus de prova) a cada alumne a realitzar en un temps limitat a 1h 45 minuts. Aquest temps inclourà la realització de la prova (1h 30min) i la corresponent captura i enviament dels fulls que hagi omplert l’alumne (15 min).

Si l’alumne entrega l’examen i la nota obtinguda és superior en més d’un punt a la que tenia inicialment, se li pujarà 1 punt la nota, i no més. Si la nota obtinguda és inferior a la que tenia inicialment en més d’un punt, se li baixarà 1 punt la nota, i no més. En cap cas, la nota quedarà per sota del 5. L’alumne es pot reservar el dret a no entregar la prova i retirar-se.

Aquest document pot ser revisat en cas que hi hagi estat d’alarma.

Els comentaris estan tancats.