Criteris d’avaluació i recuperació
(curs actual)

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS EN TEMPS DE CONFINAMENT (AVALUACIÓ TELEMÀTICA)

ESO


CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS


Els professors facilitaran un ​dossier de recuperació personalitzat per cada alumne a tots aquells alumnes que han de recuperar la matèria de ciències del curs anterior. Aquest dossier s’haurà de realitzar per l’alumne en el període que el professor estableixi. La realització correcta del dossier farà que l’alumne aprovi la matèria del curs anterior amb una qualificació de ​AS.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE LA SEGONA AVALUACIÓ DEL CURS ACTUAL


Els professors facilitaran un ​dossier de recuperació personalitzat per cada alumne ​de la 2a avaluació i l’alumne l’haurà d’entregar en el període fixat pel professor. Si el dossier està fet correctament l’alumne obtindrà una qualificació de ​AS a la 2a avaluació.

El mateix procediment es farà per recuperar la 1a avaluació.

AVALUACIÓ FINAL I RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

A l’avaluació final es farà una mitjana de la 1a i la 2a avaluació. La 3a avaluació servirà per millorar la nota de la mitjana de la 1a i la 2a avaluació.

Si aquesta mitjana té la qualificació de NA, l’alumne haurà de fer la recuperació extraordinària durant el mes de juny.

La recuperació extraordinària consistirà en la realització d’un dossier personalitzat que inclogui la part de l’assignatura suspesa. Si aquest dossier es fa correctament, l’alumne aprovarà l’assignatura amb una qualificació de ​AS​ .


BATXILLERAT


CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS

Els alumnes de 2n de batxillerat hauran de recuperar les assignatures de ciències de 1er de batxillerat realitzant una ​prova amb exercicis ​per fer a casa a una hora i data fixada per el calendari d’exàmens. La prova tindrà un temps limitat a 1:45 minuts. Aquest temps inclourà la realització de la prova (1h 30min) i la corresponent captura (15min) i enviament dels fulls que hagi omplert l’alumne. L’avaluació de la prova es farà fent la mitjana entre la nota obtinguda i un 5.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE LA SEGONA AVALUACIÓ DEL CURS ACTUAL

Els alumnes de 1r o 2n de batxillerat amb una matèria pendent de ciències a la 2a avaluació hauran de realitzar una ​prova amb exercicis ​per fer a casa a una hora i data fixada pel calendari d’exàmens de recuperació. La prova tindrà un temps limitat a 1h 45 minuts. Aquest temps inclourà la realització de la prova (1h 30min) i la corresponent captura i enviament dels fulls que hagi omplert l’alumne (15 min). L’avaluació de la prova es farà fent la mitjana entre la nota obtinguda i un 5.

En el cas de l’assignatura de Ciències del Món Contemporani es farà la realització d’un treball. Si el treball està fet correctament l’alumne aprovarà fent la mitjana entre la nota obtinguda i un 5.

AVALUACIÓ FINAL A 1R DE BATXILLERAT

L’avaluació final serà la mitjana ponderada entre les tres avaluacions (40% 1a avaluació, 40% segona avaluació, 20% tercera avaluació). Si l’alumne no aprova anirà a la recuperació extraordinària de mes de juny.

AVALUACIÓ 3A i FINAL A 2N DE BATXILLERAT


A la tercera avaluació els alumnes hauran de realitzar una ​prova amb exercicis personalitzats ​per fer a casa a una hora i data fixada pel calendari d’exàmens. La prova tindrà un temps limitat a 1h 45 min. Aquest temps inclourà la realització de la prova (1h 30 min) i la corresponent captura i enviament dels fulls que hagi omplert l’alumne (15 min).

L’avaluació final serà la mitjana ponderada entre les tres avaluacions (40% 1a avaluació, 40% segona avaluació, 20% tercera avaluació). Si l’alumne no aprova anirà a la recuperació extraordinària de mes de juny.

CRITERIS PER MILLORAR NOTA

L’alumne podrà millorar la nota final de l’assignatura presentant-se a una prova final global de la matèria feta fins al dia de la prova. La prova seran exercicis personalitzats (en el cas de ciències del món contemporani serà un altre tipus de prova) a cada alumne a realitzar en un temps limitat a 1h 45 minuts. Aquest temps inclourà la realització de la prova (1h 30min) i la corresponent captura i enviament dels fulls que hagi omplert l’alumne (15 min).

Si l’alumne entrega l’examen i la nota obtinguda és superior en més d’un punt a la que tenia inicialment, se li pujarà 1 punt la nota, i no més. Si la nota obtinguda és inferior a la que tenia inicialment en més d’un punt, se li baixarà 1 punt la nota, i no més. En cap cas, la nota quedarà per sota del 5. L’alumne es pot reservar el dret a no entregar la prova i retirar-se.

Aquest document pot ser revisat en cas que desaparegui l’estat d’alarma.

Els comentaris estan tancats.