Criteris d’avaluació i recuperació (curs actual)

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS

ESO

A tots els nivells, l’entrega de totes les feines complementàries i avaluables: dossiers d’unitats didàctiques, informes, exposicions orals, treballs, etc….són condició necessària per treure com a mínim un Assoliment Satisfactori a les assignatures de ciències. Per tant, la seva entrega és obligatòria.

La Competència 4 i la Competència 7 es valoren a partir dels informes de pràctiques de laboratori i també a partir de preguntes dels exàmens escrits directament relacionats amb aquestes competències.

La competència personal i social es valora a partir dels dossiers, actitud, exposicions, treballs en grup, etc…

Els exàmens escrits seran competencials i les preguntes estaran relacionades amb cada una de les competències treballades al llarg de la unitat didàctica. La nota de l’examen es desglossarà en notes per cada competència treballada.

La valoració de cada una de les competències es fa d’acord a una gradació de quatre nivells: NA (no assoliment), AS (assoliment suficient), AN(assoliment notable) i AE (assoliment excel·lent). Per treure la nota final es farà una mitjana de la valoració entre les competències que s’han treballat a cada unitat didàctica i durant tot el curs, tant les competències científiques com les de l’àmbit personal i social. Aquesta mitjana ha de ser igual o superior a l’Assoliment Satisfactori.

Biologia i Geologia i Física i Química 3er ESO i 4t d’ESO

Al curs actual aquestes dues matèries s’avaluen separadament.

GRUP DE REFORÇ

1r-4t ESO Grup reforç: S’avaluarà de la mateixa manera que el grup ordinari però la qualificació final serà de AN o AS.

BATXILLERAT

1r i 2n Batxillerat (totes les matèries excepte CMC): 90% Exàmens + 10% altres feines complementàries. Cal treure una nota mínima de 5 per comptar que un examen estigui aprovat. Es decideix que a cada examen es plantejarà un pregunta del tema anterior per tal que els alumnes no oblidin el temari al llarg del curs.

S’haurà de treure una nota mínima de 3 en cada examen per fer mitjana trimestral amb la condició de recuperar els exàmens que tinguin una nota per sota de 3.

1r Batxillerat – Ciències per al món Contemporani: 70% exàmens + 30% altres (activitats de classe, treballs, actitud, etc).

S’haurà de treure una nota mínima de 3 en cada examen per fer mitjana trimestral amb la condició de recuperar els exàmens que tinguin una nota per sota de 3.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DURANT EL CURS

1r ESO – 4t ESO: recuperació de la primera i la segona avaluació amb una valoració d’un 40% Dossier de preparació de l’examen (s’ha de lliurar el dia de l’examen) + 60% Examen (del qual han de treure una nota superior a AS de la mitjana de competències). Els alumnes dels grups de reforç només hauran de presentar un dossier per fer la recuperació. La recuperació de l’avaluació final es farà a l’avaluació extraordinària de mes de juny.

1r i 2n Batxillerat: recuperació de cada avaluació només amb un examen que pondera un 90% de la nota final.

Si no s’aprova la matèria durant el curs i s’ha de recuperar al curs següent:

1r ESO – 4t ESO:

Es farà una prova extraordinària durant el curs on es farà la ponderació: 40% Dossier de la preparació de l’examen (s’ha de lliurar el dia de l’examen) + 60% Examen (del qual han de treure una nota superior a AS de la mitjana de competències).

1r Batxillerat: al juny poden recuperar per avaluacions. Han de tenir totes les avaluacions aprovades per superar la matèria. Al setembre hauran de recuperar tot el curs. La nota serà la de l’examen de recuperació.

Aquesta entrada ha esta publicada en Criteris. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.